پلاستیک -فیلم و ورق-تعیین ضخامت به وسیله تقطیع مکانیکی

هدف نگارش این استاندارد تعیین ضخامت نمونه فیلم و ورق‌های پلاستیکی به روش تقطيع مکانیکی می‌باشد.
این روش برای تعیین ضخامت فیلم و ورق هایی که دارای نقش برجسته می‌باشند بکار نمی‌رود.