بسته بندی -فیلمهای پلاستیکی جمع شونده با گرما - ویژگیها و روشهای آزمون

این استاندارد ویژگی‌های فیلم‌های پلاستیكی جمع‎شونده با گرما را كه در بسته‎بندی مخصوص حمل و نقل یا بسته‎بندی چندتایی مورد استفاده قرار می‎گیرند، بیان می‎دارد..