بسته بندی-سبدهای پلاستیکی جهت نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی-ویژگیها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین طبقه بندی،ویژگی‌ها،نمونه برداری،بسته بندی و نشانه گذاری سبدهای پلاستیكی جهت نگهداری و حمل ونقل مواد غذایی می‌باشد..