بسته بندی-سبدهای پلاستیکی جهت نگهداری و حمل و نقل مواد غذایی - روشهای آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‌های آزمون سبدهای پلاستیكی جهت نگهداری و حمل ونقل مواد غذایی می‌باشد .