بسته بندی -کیسه ها-آزمون سقوط آزاد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون ضربه عمودی به وسیله سقوط آزاد بر روی کیسه پر ساخته شده از فیلم پلاستیکی انعطاف پذیر گرمانرم است. این آزمون می تواند به صورت یک آزمون منفرد جهت بررسی تأثیر برخورد عمودی بر کیسه یا به صورت بخشی از توالی آزمون های طراحی شده جهت اندازه گیری قابلیت مقاومت کیسه در برابر صدمات ناشی از ضربه عمودی اجرا شود.
این استاندارد ملی، روش آزمون و چگونگی ارائه نتایج آزمون را مشخص می کند و بر اساس استاندارد 1991 :ISO2248 بوده اما به طور خاص مربوط به کیسه های ساخته شده از فیلم پلاستیکی انعطاف پذیر گرمانرم است.