بسته بندی -نوار چسب های حساس به فشار از جنس پلی پروپیلن -ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های نوار چسب های حساس به فشار از جنس پلی پروپیلن مورد مصرف در بسته بندی است که یک طرف آن به طور یکنواخت با چسب حساس به فشار پوشانده شده است. این استاندارد، عمدتا برای مصارف بسته بندی، درزگیری کاربرد دارد.