پلاستیک و فراورده های پلاستیکی-مقررات عمومی بازیافت و نشانه گذاری

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعریف و تبیین واژه‌ها، اصطلاحات، و ملاحظات کلی در بازیافت پلاستیک‌هاست و همچنین چگونگی نشانه گذاری فرآورده‌های پلاستیکی بمنظور تسهیل در تشخیص و جداسازی و طبقه بندی پلاستیکها در این استاندارد ارائه می‌گردد .
1 - 2 این استاندارد در مورد محصولات صنعتی ، تجاری و مصرفی که تمام یا بخشی از آن‌ها را مواد پلاستیکی قابل بازیافت تشکیل می‌دهند، کاربرد دارد .
1 -3 اطلاعات ارائه شده در این استاندارد ، باید در استانداردهای دیگری که تحت عنوان آئین کار‌، ویژگی‌ها و روش آزمون‌، برای مصنوعات پلاستیکی و پلاستیک‌های بازیافتی تدوین می‌شوند،
مورد استفاده قرار گیرد تا استفاده بهینه از آنها امکان پذیر گردد.
1 - 4 این استاندارد شامل مقررات عمومی و عوامل خاص مرتبط با تولید کننده های اصلی مواد پلاستیکی بکر نمی‌شود. ولی نشانه گذاری فرآورده‌های پلاستیکی ساخته شده از مواد پلاستیکی بکر را شامل میگردد.
1 -5 این استاندارد شامل جزئیات مقررات ایمنی و بهداشتی مربوط به کاربرد محصولات ساخته شده از پلاستیکهای بازیافتی نمی‌باشد.