پلاستیک ها -فیلم و ورق -فیلم های پلی پروپیلن ریخته گری شده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزاماتی برای فیلم‌های پلی پروپیلن (PP) ریخته گری شده مورد استفاده در بسته بندی می‌باشد.
این استاندارد برای فیلم های پلی پروپیلنی ریخته گری شده که عمدتا در بسته بندی استفاده می شوند، کاربرد دارد.