پلاستیک ها -فیلم وورق-فیلم های پلی آمید (نایلون)جهت یافته دو محوری

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های فیلم های شفاف پلی آمید جهت یافته در محوری مورد مصرف در صنایع بسته بندی می‌باشد.
یادآوری - فیلم های شفاف پلی آمید جهت یافته در محوری می تواند به صورت تک لایه یا به عنوان لایه روکش با فیلم های دیگر بکار رود.