بسته بندی-بسته بندی برای حمل و نقل کالاهای خطرناک-پلاستیک های بازیافت شده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین نیازمندی‌ها (الزامات) و روش‌های آزمون تولید، مواد پلاستیکی بازیافت شده، به منظور استفاده در بسته بندی مخصوص حمل و نقل کالاهای خطرناک می باشد. این استاندارد حاوی تمهیدات تضمین کیفیت نیز می‌باشد.
یادآوری - برنامه تضمین کیفیت برای تولید بسته بندی در ISO 16106 ارائه شده است.