بسته بندی -کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ (اصلاحیه شماره 1)

این استاندارد برای انواع کیسه های پلی پروپیلنی اکسازیست تخریب پذیر روکش دار با بافت تار و پودی نیز کاربرد دارد..