بسته بندی -ظروف پلی پروپیلن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی (اصلاحیه شماره 1)

این استاندارد برای انواع ظروف پلی پروپیلن اکسازیست تخریب پذیر کاربرد دارد.