بسته بندی -کیسه ها و سایر محصولات پلاستیکی اکسازیست تخریب پذیر(اصلاحیه شماره 1)

 

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۱۷: سال ۱۳۹۱ با عنوان " بسته بندی۔ کیسه ها و سایر محصولات پلاستیکی آکسازیست تخریب پذیر - ویژگی ها و روشهای آزمون " است که بنا به ضرورت توسط سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون های فنی تهیه و تدوین شده است و در يکصدو بیست و ششمین اجلاس کمیته ملی بسته بندی مورخ ۹۲/ ۶ / ۱۷ مورد تصویب قرار گرفته است . اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه، ۱۳۷۱ به عنوان اصلاحيه شماره یک استاندارد ملی ایران ۱۴۴۱۷: سال ۱۳۹۱ منتشر می شود.