بسته بندی-کیسه های پلاستیکی پلی اولفین -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره 1)

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۷۲ سال ۱۳۸۶ با عنوان " بسته بندی - کیسه های پلاستیکی پلی اولفین - ویژگی ها و روشهای آزمون " است، که بنا به ضرورت توسط سازمان استاندارد ملی ایران در کمیسیون های فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و بیست و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد بسته بندی مورخ ۹۲/ ۰۹ / ۱۰ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان اصلاحیه شماره ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۷۲ سال ۱۳۸۶ منتشر می شود.