بسته بندی-فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فرآورده های لبنی (اصلاحیه شماره 1)

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۱۴ سال ۱۳۸۴ با عنوان " بسته بندی - فیلم های پلاستیکی سه لایه جهت بسته بندی فرآورده های لبنی آبگونه پاستوریزه – ویژگیها و روش های آزمون " است، که بنا به ضرورت توسط سازمان استاندارد ملی ایران در کمیسیون های فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده و در یکصد و بیست و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد بسته بندی مورخ ۹۲/ ۰۹ / ۱۰ مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان اصلاحیه شماره ۱ استاندارد ملی ایران شماره ۸۵۱۴ سال ۱۳۸۴ منتشر می شود.