ویژگی های و روش های آزمون کیسه پلاستیکی زباله (اصلاحیه شماره 2)

این اصلاحیه مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۵۷: سال ۱۳۷۰ با عنوان " ویژگی ها و روش های آزمون کیسه پلاستیکی زباله" است که بنا به ضرورت توسط سازمان ملی استاندارد ایران در کمیسیون های فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده است و در یکصدوشانزدهمین اجلاسیه کمیته ملی بسته بندی مورخ ۱۳۹۱/ ۱۲ / ۱۳ مورد تصویب قرار گرفته است . اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه، ۱۳۷۱ به عنوان اصلاحيه شماره یک استاندارد ملی ایران ۲۰۵۷؛ سال ۱۳۷۰ منتشر می شود.