کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عملکردی برای کیسه‌های سترون، دمیده نشده، جمع شدنی با لوله جمع آوری، دهانه‌های خروجی، سوزن یکپارچه با لوله (های) انتقال ( اختیاری)، برای جمع آوری، انبارش، فرآوری، حمل و نقل، جداسازی، مصرف خون و فرآورده های آن می باشد. کیسه های خون ممکن است حاوی ماده ضد انعقاد و یا محلول های نگهدارنده بر اساس کاربرد مورد انتظارشان باشند.
این استاندارد کیسه خون چند تایی، نظیر دوتایی، سه تایی، چهارتایی و بیشتر را شامل می شود.
تمامی آزمون های تشریح شده در این استاندارد برای کیسه خون آماده مصرف کاربرد دارد مگر این که به گونه ای دیگر تشریح شوند.
این استاندارد برای کیسه خون با فیلتر یکپارچه کاربرد ندارد.