کیسه های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فراورده های آن

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات خاص، شامل الزامات عملکردی، برای اجزای یکپارچه کیسه های پلاستیکی، جمع شدنی، دمیده نشده ، سترون (سیستم های کیسه خون) می‌باشد. سیستم های کیسه خون لازم نیست همه اجزای یکپارچه ذکر شده در این استاندارد را شامل شوند.
اجزای یکپارچه منتسب به موارد زیر است :
- فیلتر لوکوسیت
- وسیله نمونه گیری قبل از اهدا
- کیسه بالا و پایین
- کیسه ذخیره پلاکت
- وسيله محافظت از فرو رفتن سوزن به بدن
این استاندارد الزامات مضاعفی، برای مجموعه های کیسه های خون با استفاده از واحدهای متعدد را علاوه بر الزامات ارائه شده برای کیسه های معمولی در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۱۳۹-۱ تحت عنوان کیسه‌های پلاستیکی جمع شدنی برای خون انسان و فرآورده های آن قسمت ۱: کیسه های معمولی، ارائه کرده است.
این استاندارد، سیستم های خودکار جمع آوری خون را شامل نمی شود .
تمام آزمون های تشریح شده در این استاندارد برای محصول نهایی کاربرد دارد مگر این که به گونه ای مستثنی شوند، در صورت کاربرد، آزمون های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک طبق استاندارد ملی (قسمت اول این استاندارد) انجام می‌شوند.