دندانپزشکی -پلیمرهای پایه

۱ - هدف از تدوین این استاندارد، تقسیم بندی پلیمرها و کوپلیمرهای پایه دندان مصنوعی و تعیین الزامات آن‌ها می‌باشد. ارایه روشی برای طبقه بندی پلیمرها و کوپلیمرهای پایه دندان مصنوعی و تعیین الزامات آن‌ها و همچنین تعیین روش های آزمون مورد استفاده برای انطباق با این الزامات است.
این استاندارد در تعیین الزامات نشانه گذاری و بسته بندی محصولات و دستورالعمل‌های تهیه شده برای استفاده از این مواد، کاربرد دارد این استاندارد برای پلیمرهای پایه دندان مصنوعی که تولید کننده ادعای مقاومت ضربه ای بهبود یافته آن را دارد، کاربرد دارد.
۲ - اگر چه این استاندارد تولید کنندگان را از اعلام جزئیات این ترکیب بی نیاز می کند و اما باید به قوانین موجود در مراجع ملی یا بین المللی توجه کنند.
۳ - این استاندارد برای پلیمرهای پایه دندان مصنوعی به شرح زیر، کاربرد دارد:
الف- پلی استرهای آکریلیک اسید
ب- پلی استرهای استخلافی آکریلیک اسید
پ- پلی استرهای وینیل
ت- پلی استایرن
ث- پلی استرهای متا آکریلیک اسید، اصلاح شده با لاستیک
ج - پلی کربنات ها
چ- پلی سولفون ها
ح- پلی استرهای دی متا آکریلیک اسید
خ- پلی استال ها( پلی اکسی متیلن)
د- کوپلیمرها یا ترکیب پلیمرهای فهرست شده از قسمت الف تا خ