دندانپزشکی - مواد بریج و روکش پایه پلیمری

هدف از تدوین این استاندارد طبقه بندی مواد بریج و روکش پایه پلیمری و تعیین الزامات و مشخص کردن روش‌های آزمون برای تعیین انطباق با این الزامات است.
این استاندارد در مورد مواد بریج و روکش پایه پلیمری برای روکش های داخلی و رویه های دائم ساخته شده در آزمایشگاه اعم از مواردی که ممکن است به زیر پایه های فلزی بچسبند یا نچسبند کاربرد دارد. این استاندارد همچنین در مورد مواد بریج و روکش پایه پلیمری که بنا به ادعا سازندگان بدون حفاظ میکرو مکانیکی از قبیل زبانه و سیم به زیر پایه های فلزی می چسبند نیز کاربرد دارد. این استاندارد در مورد مواد پایه پلیمری که برای ساخت روکش ها، ونیرها یا ترمیم های آزمایشگاهی به کار می روند کاربرد ندارد و کاربرد آن مواد برای نواحی تنش دار دندان خلفی را نیز پوشش نمی‌دهد.