کاشتنی های جراحی -گرماسنجی روبشی تفاضلی پلیمرهای پلی اتراترکتون (PEEK)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای آنالیز حرارتی پلی اتراتر کتون (PEEK) مورد استفاده در ساخت تجهیزات پزشکی قابل کاشت، با استفاده از گرماسنج روبشی تفاضلی می‌باشد.
دماهای انتقال قابل اندازه گیری شامل دمای انتقال شیشه ای (Tg)، دمای ذوب (Tm) و دمای بلورینگی در هنگام سرد کردن (Tc) می‌باشند.