دندان پزشکی -مواد قالب گیری با پایه پلیمر

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ترکیب، عملکرد، اطلاعات کاربر، بسته بندی و نشانه گذاری، و الزامات آزمون برای مواد قالب گیری با پایه پلیمر مورد استفاده در دندان پزشکی است.
این استاندارد در مواد قالب گیری که ماتریکس (زمینه) پلیمر به عنوان ماده اصلی می باشد، کاربرد دارد. مواد قالب گیری با پایه پلیمر در آزمایشگاه های دندان پزشکی و به طور عمده برای تولید مدل از قالب دندان پزشکی برای ساخت ترمیم های ثابت یا متحرک، استفاده می‌شود.