پلاستیک های پلی اتیلنی برای کاربردهای پزشکی-ویژگی ها

1 - 1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات پلاستیک های پلی اتیلنی مورد استفاده در ساخت وسایل پزشکی، شامل وسایل در تماس کوتاه مدت با بافت انسانی، وسایل در تماس با بدن انسان در دوره زمانی ۳۰ روز یا کمتر، و نیز وسایل انتقال مایعات (همانگونه که در استاندارد ASTM D883 تعریف شده)، می باشد.
زیست سازگاری این مواد به عنوان یک طبقه، مشخص نشده است. آزمون های زیست سازگاری باید برروی محصول نهایی انجام شود. 1 - 2 این استاندارد برای ویژگی‌های پلاستیک‌های پلی اتیلنی با وزن مولکولی بسیار بالا (UHMWPE)، مانند آن‌هایی که در کاشتنی‌های مفاصل و غیره استفاده می شوند، کاربرد ندارد.