ویژگیها و روشهای آزمون ظروف پلاستیکی محلولهای تزریقی

این استاندارد ویژگی‌ها و روش‌های آزمون ظروف پلاستیكی محلول‌های تزریقی كه مصرف پزشكی داشته و فقط برای یكبار مصرف در نظر گرفته می‏‌شوند را دربرمی‏گیرد.
این ویژگی‌ها مربوط به اثرات متقابل ظروف و محلول تزریقی داخل آن نمی‌‏باشد.
این ظروف باید فقط از مواد پلاستیكی كه با ویژگی‌های این استاندارد مطابقت داشته باشند ساخته شوند .
این استاندارد شامل ظروف ساخته شده از پلی وینیل كلراید یا كوپلیمر آن نمی‌‏باشد.