دندانپزشکی ـ پلیمرهای پایه دندان مصنوعی _(تجدید نظر)

1-1 هدف از تدوین این استاندارد تقسیم بندی پلیمرها و كوپلیمرهای پایه دندان مصنوعی و تعیین ویژگی‌های آن‌ها می‌باشد. همچنین این استاندارد روش های آزمون را برای تعیین تطابق با این ویژگی‌های مورد لزوم مشخص می كند و نیز ویژگی‌های لازم در رابطه با بسته بندی و نشانه گذاری محصولات و دستورالعمل هایی كه باید برای استفاده از این مواد ارائه گردند را تعیین می‌نماید .
2-1 این استاندارد ملی برای پلیمرهای پایه دندان مصنوعی بصورتی كه در پایین آمده است بكار می رود :
الف – پلی ( استرهای اسید اكریلیك )
ب – پلی ( استر های استخلافی اسید اكریلیك )
پ – پلی (استر های وینیل )
ت – پلی استیرن
ث –پلی ( استرهای اسید متاكریلیك ) تقویت شده با لاستیك
ج – پلی كربناتها
چ – پلی سولفونها
ح – پلی ( استرهای اسید دی متا اكریلیك )
خ – پلی استاتها ( پلی اكسی متیلن )
د – كوپلیمرها یا تركیب پلیمرهای فهرست شده از الف تا خ