روش آزمون حدقابل قبول فلزات سنگین در محلول آبی استخراج اتوی ظروف پلاستیکی مورد مصرف در پزشکی

هدف از تدوین این استاندارد سنجش فلزات سنگین در محلول آبی استخراج اتری پلاستیك‌های مورد مصرف در پزشكی است.