روش آزمون حدقابل قبول یونهای فسفات در مایع استخراج اتری پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

هدف از تدوین این استاندارد سنجش یون‌های فسفات در مایع استخراج اتری پلاستیك‌های مورد مصرف در پزشكی است.