روش آزمون حد قابل قبول یون سولفات در مایع استخراجی پلاستیکهای مورد مصرف در پزشکی

هدف از تدوین این استاندارد سنجش یون سولفات در مایع استخراجی پلاستیك‌های مورد مصرف در پزشكی است.