روش آزمون مقدار قلع در ظروف پلاستیکی مورد مصرف پزشکی و تعیین حد مجاز آن

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون مقدار قلع در ظروف پلاستیكی مورد مصرف در پزشكی است.