وسیله تزریق برای مصارف پزشکی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های درپوش های الومینیومی- پلاستیکی استفاده شده در بطری های شیشه ای است که مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۳۵۷ هستند. دامنه کاربرد این استاندارد، وسیله تزریق با مجموعه در پوش های آلومینیومی پلاستیکی برای بطری های تزریق را در بر می گیرد.