ظروف پلاستیکی برای تزریقات داخل وریدی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مربوط به استفاده ایمن و آزمون فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی ظروف پلاستیکی مربوط به تزریق می‌باشد.
این استاندارد در مورد ظروف پلاستیکی تزریق با یک یا چند محفظه و ظرفیت اسمی کل در محدوده (۵۰ تا ۵۰۰۰) میلی لیتر، از قبیل کیسه‌های با لایه نازک یا بطری های پلاستیکی با قالب دمنده، برای تزریق مستقیم محلول های تزریقی، کاربرد دارد.