ظروف و لوازم تزریق

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین در پوش‌های ساخته شده از ترکیب آلومینیوم - پلاستیک برای ویال‌های تزریق، مطابق با استانداردهای ملی ایران شماره ۱-۹۴۲۷ و ۴-۹۴۲۷ می‌باشد.