دندانپزشکی -پلیمرهای پایه

این استاندارد ملی، بر اساس پذیرش استاندارد " بين المللي " ISO 20795-2:2010 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات خاص برای کارایی پلیمرهای پایه ارتودنسی و کوپلیمرهای به کار رفته در ترکیب وسایل ارتودنسی فعال و غیر فعال و ویژگیهای الزامات آن‌ها است. همچنین این استاندارد به ویژگی روش‌های آزمون استفاده شده در تعيين انطباق با این الزامات می پردازد. این الزامات بیشتر به رعایت بسته بندی و نشانه گذاری محصولات و دستورالعمل‌های تهیه شده برای استفاده از این مواد اختصاص یافته است.