مواد عایقی -لوله ها و میله های لایه ای گرد سخت صنعتی بر پایه رزین های گرما سخت برای مقاصد الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه الزامات لوله‌های غلتکی لایه ای گرد سخت صنعتی برای مقاصد الکتریکی بر پایه رزین‌ها و تقویت کننده‌های مختلف می‌باشد.
کاربردها و خواص متمایز کننده در جدول ۱ ارائه شده است.
موادی که مطابق با این مشخصه است سطوح مقرر شده عملکرد را برآورده می‌سازد. با این حال، بهتر است انتخاب مواد توسط کاربر برای کاربردهای خاص بر مبنای الزامات واقعی عملکرد مناسب در آن کاربرد بوده و فقط بر مبنای این الزامات نباشد.
هشدار ایمنی:
اطمینان از استفاده ایمن روش‌های موجود یا ارجاع داده شده در این استاندارد، به عهده کاربر این استاندارد است.