مواد برای ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات احراز صلاحیت جوهرهای راهنما برای نشانگان و سایر شناسه‌های مورد استفاده در بردهای مدار چاپی، می‌باشد.
اطلاعات این ویژگی، راهنمایی در زمینه مناسب بودن بردهای مدار چاپی که جوهرهای راهنما دارند نیز ارائه خواهد داد. بهتر است الزامات ترخیص محصولاتی که از جوهرهای راهنما استفاده می‌کنند، در ویژگی تفصیلی مشتری (CDS) گنجانده شود.