مواد برای ساختارهای میان اتصال دهنده

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین و ارائه الزامات جزئیات برای احراز صلاحیت پوشش‌های موقتی مقاوم در برابر لحیم می‌باشد. در این ویژگی، به این پوشش‌ها به عنوان شابلون ارجاع می‌شود، زیرا این قابلیت را دارند که به راحتی برداشته شوند. شابلون‌های لحیم با قابلیت پوست کنی، قبل از حمل با کشتی (معمولا به وسيله چاپ اسکرین) هم به سطوح برد مدار چاپی تکمیل شده یا پانل اعمال می‌شوند تا از سطوح برد یا پانل حین فرآیندهای متعاقب به وسيله مونتاژ کننده برد شابلونت شود. شابلون های لحیم با قابلیت پوست کنی مثلا برای حفاظت کنتاکت‌های صفحه کلید حین روان سازی و لحیم کاری انبوه متعاقب مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از برداشتن شابلون، ناحیه کنتاکتی بدون قلع بدون رسوب، باقی خواهد گذاشت. الزامات بیان شده در این ویژگی، اعتبار محدودی برای ارزیابی مناسب بودن برد هادی که با شابلون‌های لحیم با قابلیت پوست کنی عرضه می‌شود نیز خواهد داشت. بهتر است الزامات مربوط به ترخیص بردهای مدار چاپی که از شابلون‌های لحیم با قابلیت پوست کنی استفاده می کنند، در ویژگی تفصیلی مشتری (CDS) گنجانده شود.
الزامات مربوط به احراز صلاحیت پوشش‌های مقاوم در برابر لحیم پلیمری دائمی در استاندارد بین المللیIEC61249-8-5 ارائه شده است، که به عنوان یک الگو در تهیه این ویژگی، تا جایی که می تواند کاربرد داشته باشد، مورد استفاده قرار گرفته است.