مقره های پلیمری (بسپاری)فشار قوی (HV) برای استفاده داخلی و بیرونی

هدف از تدوین این استاندارد عبارتست از:
- تعریف اصطلاحات مشترک مورد استفاده در مقره های پلیمری
- تعیین روش‌های آزمون مشترک در آزمون‌های طراحی مقره های پلیمری
- تعیین معیارهای پذیرش یا عدم پذیرش، در صورت قابل اجرا بودن
این آزمون‌ها، معیارها و توصیه‌ها، جهت حصول اطمینان از داشتن طول عمری رضایت بخش تحت شرایط محیطی و بهره برداری معمول، در نظر گرفته شده اند (به بند ۵ مراجعه شود). این استاندارد باید به همراه استاندارد محصول مرتبط بکار رود. این استاندارد برای مقره‌های پلیمری که بدنه عایق آن‌ها شامل یک یا چندین ماده آلی است، کاربرد دارد. مقره‌های پلیمری که توسط این استاندارد پوشش داده می‌شوند، شامل هر دو نوع مقره‌های با هسته توپر و توخالی هستند. این مقره‌ها برای استفاده در خطوط هوایی و تجهیزات داخلی (در فضای بسته) و بیرونی (در فضای باز) فشار قوی(HV) در نظر گرفته می‌شود.