واحدهای زنجیره مقره کامپوزیت مورد استفاد در خطوط هوایی با ولتاژ نامی بیش از 1000V

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مقادیری مشخص برای مشخصات الکتریکی و ابعادی مقره‌های کامپوزیت مورد استفاده در خطوط هوایی با سطح موج صاعقه استاندارد تا ۱۰۵۰kV و بار مکانیکی معین ۴۰kN تا kN ۲۱۰ می‌باشد.
این بخش از استاندارد، مربوط به واحدهای زنجیره مقره کامپوزیت با بار مکانیکی معین ( kN( SML ۴۰ تا ۲۱۰kN برای خطوط هوایی ac است که سطح ولتاژ نامی آن‌ها بیشتر از ۱۰۰۰ بوده و فرکانس آن‌ها کمتر از ۱۰۰Hz می‌باشد.
این استاندارد هم چنین برای مقره‌هایی با طراحی مشابه که در پست‌ها یا راه آهن کاربرد دارند اعمال می‌شود.
این استاندارد برای واحدهای زنجیره مقره از نوع کامپوزیت که یراق آلات آن‌ها مطابق با استاندارد IEC61466 - 1 است، بکار می‌رود.
یادآوری - تعاریف عمومی و روش های آزمون در استاندارد IEC61109 ارائه شده اند.