ویژگی الیاف ولکانیده برای مقاصد الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تعاریف و الزامات عمومی در مورد ورق‌های الیاف ولکانیده، به صورت مسطح یا موج دار، میله‌ها و لوله‌های گرد است که برای عایق بندی الکتریکی به کار می‌رود.
این استاندارد برای مواد ساخته شده به وسیله ترکیب با چسب و ضخامت های مختلف الیاف ولکانیده کاربرد ندارد.