ویژگی الیاف ولکانیده برای مقاصد الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ورق‌های الیاف ولکانیده تخت است. این استاندارد برای مواد ساخته شده به وسیله ترکیب با ضخامت‌های مختلف چسبی از ورق الياف ولکانیده کاربرد ندارد.