روش آزمون برای پایداری آبکافتی-مواد عایق الکتریکی

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش آزمون برای تعیین پایداری آبکافتی فیلم‌های پلاستیکی است که در معرض تأثیر همزمان آب و دما قرار می‌گیرند. تغییرات برگشت ناپذیر خواص مکانیکی و الکتریکی با استفاده از این روش آزمون اندازه گیری می‌شود. این روش آزمون برای فیلم‌هایی تا ضخامت ۲۵۰µm کاربرد دارد.
اگر چه این آزمون برای فیلم‌های پلاستیکی عایق الکتریکی توسعه داده شده است، برای مثال همانطور که در مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۸۵۷۷ تعیین گردیده است، اما ممکن است برای نوع های دیگری از فیلم‌های پلاستیکی مناسب باشد.