بسته بندی سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد تعيين الزامات قرقره های سیم پیچی استوانه ای شکل چند بار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیکی می‌باشد.