بسته بندی سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات قرقره‌های سیم پیچی استوانه ای شکل یک بار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیکی می‌باشد.