بسته بندی سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های قرقره‌های سیم پیچی مخروطی شکل چند بار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیکی می‌باشد. قرقره‌های استفاده شده، توسط این استاندارد پوشش داده نمی‌شوند.