بسته بندی سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های قرقره های سیم پیچی مخروطی شکل یک بار مصرف با مواد ترموپلاستیکی می‌باشد .