بسته بندی سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات قرقره‌های سیم پیچی مخروطی شکل چند بار مصرف ساخته شده از مواد ترموپلاستیکی می‌باشد.