بسته بندی سیم های سیم پیچی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آزمون قرقره‌های سیم پیچی ساخته شده از مواد ترموپلاستیکی به منظور مطابقت با الزامات عمکرد مشخص خواص آن‌ها می‌باشد.