انجام آزمون خطر آتش سوزی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش انجام آزمون آزمایشگاهی در مقیاس کوچک برای تعیین مقایسه ای مشخصه‌های سوختن مواد پلیمری لوله ای می‌باشد. شعله اعمال شده به آزمونه با کمک سیم یا میله در حالت عمودی نگه داشته می‌شود. به محض حذف شعله آزمون، زمان‌های خاموشی و مشخصه‌های سوختن تعیین می‌شود.
این روش آزمون می‌تواند برای مقایسه مشخصه‌های سوختن مواد پلیمری لوله ای استفاده شود. این آزمون نباید برای مقایسه مشخصه‌های سوختن برای هر محصول سیمی یا کابلی یا هر مدیریت شبکه کابلی استفاده شود.
این روش آزمون می‌تواند برای مقایسه عملکرد نسبی مواد، برای کمک به انتخاب مواد و به منظور کنترل کیفیت و تضمین کیفیت استفاده شود.
یکی از مسئولیت‌های کمیته فنی در صورت کاربرد، استفاده از استانداردهای ایمنی پایه در تدوین استانداردهای مرتبط می‌باشد.