سیستمهای مجرایی برای مدیریت کابل -قطر بیرونی لوله های محافظ هادی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین قطر بیرونی لوله های مورد استفاده در تاسیسات الکتریکی یا در سیستم‌های ارتباطی و الزامات ابعادی برای رزوه‌ها می‌باشد. در این استاندارد همچنین الزامات ابعادی برای رزوه‌های مورد استفاده در جورافزارهای مربوط مشخص می‌شود.
این استاندارد برای لوله‌های فولادی غیرقابل انعطاف الکتریکی مخصوص کار خیلی سنگین که در استاندارد IEC60981 مشخص شده‌اند، معتبر نیست.