کابل های الکتریکی و فیبر نوری-روش های آزمون مواد غیرفلزی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رویه ای برای آزمون پایداری حرارتی است که برای ترکیبات PVC کاربرد دارد.